ЗДО №7 "Берізка"
Вінницька область, Гайсинський район

Річний звіт завідувача

РІЧНИЙ ЗВІТ 

 

 

 ЗВІТ

                   Директора ЗДО №7 ясла-садок «Берізка» Гайсинської міської ради

          Голотюк Лариси Григорівни

         ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

                         ЗА 2021 -2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

              Я , Голотюк Лариса Григорівна директор закладу дошкільної освіти ясла-  садок №7   «Берізка» Гайсинської міської ради ,

освіта      повна вища педаго-гічна та економічна , звітую про основні напрямки своєї діяльності  за  2021-2022 н.р.  

   Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і гро-мадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень  запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завіду-вача.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ

    Заклад дошкільної освіти ясла-садок №7 «Берізка» - заклад загального типу У своєму складі має 6 груп з загальною кількістю 122 дітей: 2 групи раннього віку, 4 групи дошкільного віку.  У закладі працює 35 працівників: 14 -  педагогічний колектив; 1 – медичний працівник; 20 – технічного персоналу.

 Головною метою закладу дошкільної освіти №7 «Берізка» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізично-го, розумового і духовного розвитку . Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

  Заклад дошкільної освіти №7 «Берізка» – це ясла-садок загального розвитку. Проектна потужність закладу 90 місць.   Станом на 01.06.2022 року у закладі дошкільної освіти виховується 122 дитини, з них:

- 28 дітей раннього віку;

- 94 дитини дошкільного віку.

Середньорічна чисельність складала 103 дитини. Хоча за списковим складом перевантаженість становить майже 80%, та за показниками відвідування перевантаженість відсутня. Заклад дошкільної освіти працював за п′ятиден-ним робочим тижнем, за 9 годинним режимом перебування дітей.

Упродовж навчального року у закладі функціонувало 6 груп, що укомплектовані за одновіковими показниками:

№ 1-2 - раннього віку

№ 3 – молодшого дошкільного віку

№ 4 – середня дошкільного віку

№ 5 – старшого дошкільного вік

№ 6 – різновікова дошкільного віку . У цій групі виховується одна дитина з розладами аутичного спектру.

Типовий навчальний план освітньої діяльності складається з інваріантної частини, сформованої на державному рівні, яка забезпечує компетентність дитини згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти в Україні.  З метою досягнення дитиною-випускником ЗДО ступеня компетентності, необхідного для її нормальної життєдіяльності в довкіллі та соціумі, забезпечення гармонійного розвитку, в освітній план включено варіативну частину, що здійснюється через гурткову роботу. Форми організації освітньо-го процесу будуються на основі методичних рекомендацій до Програми «Дитина». Навчання дітей у формі занять починається з 3-го року життя, типи занять –фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні.

                     

НОРМАТИВНО-ПРОГРАМОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 Заклад  дошкільної освіти   здійснює свою діяльність відповідно до нормативних  документів та законодавчих актів України:

- Конституція України. (Розділ ІІ, ст. 52, 53)

- Конвенція про права дитини (Преамбула. Частина І, ст. 1,2,6,8,12 –19,28-39)

- Концепція дошкільного виховання

- Закону України «Про освіту»

- Закону України «Про дошкільну освіту»

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Кодексу України «Про цивільний захист»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Програми «Освіта.Україна ХХІ століття» ,

А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Програми:

- Освітня програма  дітей від 2 до 7 років «Дитина», Київ-2020 рік.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Концептуальним кредо діяльності колективу є виховання любов’ю. Дитину ми розглядаємо як найбільшу цінність у світі. Упродовж певного часу ми проживаємо спільно з нею життя, намагаємося створити для неї відчуття комфорту, сімейного затишку, безпеки. Профільним спрямуванням  освіт-нього процесу закладу є впровадження інноваційної діяльності для розвитку лінгвістичного потенціалу дошкільника,формуваня у дітей економічної свідомості,орієнтованих на сталий стиль життя.                                         Провідною ідеєю є використання можливостей різних освітніх ліній для розвитку здібностей спілкування дошкільниками уже з трьох років.                   Навчальний процес організовано педагогами з 01 вересня 2021 року до 31 травня 2022 року за основним розподілом часу на процеси життєдіяльності   З 01 червня до 31 серпня – за літнім .                                                                   Робота закладу у цей період регламентувалася дією Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 року №55 «Про затве-рдження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Впродовж 1-2 тижня вересня проводилися навчальні заняття діагностичного змісту, з метою активізації раніше набутих знань та визначення рівня компетенції дітей за різними освітніми напрямками. Відповідно до отриманих результатів будувалася індивідуальна траєкторія розвитку

кожної дитини.

Однак цей навчальний рік видався досить складним. До карантину, який обмежував наші можливості у організації освітнього процесу, починаючи з 24.02.2022 року, додалися обмеження запровадженого військового стану. У період до 31 березня освітній процес був призупинений повністю, окремі послуги надавалися лише психологом закладу у дистанційному режимі.             З першого квітня усі педагогічні працівники перейшли на дистанційну форму роботи з вихованцями та батьками. Під час дистанційного навчання педагоги проводили освітньо-виховну роботу в онлайн режимі, а саме: онлайн заняття, індивідуальні та групові  онлайн зустрічі з вихованцями та їх батьками на платформі Google Meet, створювали та поширювали у  Viber групах пізна-вальні відео та власні відео заняття, консультації, поради для батьків, інтерактивні ігри для дітей,  посилання на заняття онлайн школи НУМО тощо.Звіти про проведені заходи вихователі висвітлювали щотижнево на сайті закладу.Наприкінці навчального року, а саме останні 2 тижні травня проведено підсумковий моніторинг рівня розвитку кожної дитини за наслідками попередніх спостережень.

 

КАДРОВИЙ СКЛАД ЗДО

Відповідно до штатного розкладу в закладі працює 36 працівників, з них педагогічних працівників -14, медичний працівник-1,технічний персонал–20 працівників.

В штатному розкладі не передбачені додаткові штатні одиниці вузьких спе-ціалістів таких як хореограф, логопед тощо, що значно знижує можливості закладу у забезпеченні гармонійного розвитку дітей та ефективного дося-гнення ключових компетентностей.

Аналіз кадрового складу:

Із загальної кількості педагогічних працівників мають:

закінчену вищу освіту – 18 з них вищу дошкільну освіту - 14

Із загальної чисельності педагогічних працівників мають стаж педагогічної роботи в ЗДО

від 3 до 10 років - 3

 від 10 до 20 років - 5

 більше 20 років – 6

Рівень кваліфікації:

 вища категорія – 6

 І категорія – 1

 ІІ категорія - 3

 Спеціаліст – 4

ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

Дошкільний заклад здійснював свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення та схвалений педагогічною радою закладу.

Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції).

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків.

Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, дидактичним аудіо та відео матеріалом. Під керівництвом вихователя –методиста Груші Н.В. педагогіч-ний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний.                                     Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, електронними періодичними педагогічними виданнями: комплект «Зразковий дошкільний заклад», у складі якого журнали «Практика управління дошкільним закладом», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Музичний керівник», «Практичний психолог» та «Скарбничка вихователя дитячого садка», «Медична сестра».                             В закладі працює талановитий та креативний колектив, який має досить вагомі досягнення.                                                                                         Працівники, діти та батьки закладу висадили кущі форзиції, гортензії деревовидної, бузку, спірея, гібіскуса,дерева магнолії.                          Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, творчі, динамічні та ініціативні групи, використання кращого досвіду вихователів нашого закладу, громади, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ВАБО».                                                                                                                            Така робота дозволила підвищити професійну майстерність педагогів та наповнити освітній процес інноваційними засобами впливу, зробити його цікавим та корисним для дітей.

З метою безперервного професійного розвитку педагогічних працівників, підвищення ефективності освітнього процесу у закладі впроваджуються інноваційні технології, програми та вивчається педагогічний досвід працівників. Зокрема, «STREAM – освіта, або Стежинки у Всесвіт» К.Крутій - педагоги усіх вікових груп; технологія «Стеля, стіни і підлога, які говорять» К.Крутій – педагоги усіх вікових груп; «Лялька, як персона» К.Крутій - педагоги усіх вікових груп; «Розвиток пізнавальної сфери дитини на третьому році життя» - педагоги груп раннього віку; «Дошкільнятам - освіту  для сталого розвитку» (молодша та старша група) , технологіяТРВЗ , мнемотехніка , «Вчимося розповідати»(Н.Гавриш), Розвиток дошкільнят в музично руховій дії (А.Шевчук) -музичний керівник Іванова .Зміцнення фізичного здоров’я дитини в процесі використання оздоровчої технології степ –аеробіка – музичний керівник Іванова Н.В..;

     Слід зазначити, що тема патріотичного виховання прослідковувалась протягом року у заняттях з мовленнєвого розвитку, образотворчій діяльності, онлай заняттях тощо. Було організовано акцію «Янголи для наших захисників», на підтримку бійців 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка, екскурсію до військової частини, спортивну розвагу у старшій групі за участю бійців 59 бригади «Ми маленькі козачата».  У методичному кабінеті створено підбірку дидактичних та  мультимедійних ігор, пізнавальних відео для ознайомленню дітей з природою та територіальними особливостями України, історією рідного міста, українською символікою, народними святами тощо.

   Велика увага протягом навчального року приділялась безпеці та психологічному комфорту дітей. Було проведено місячник ЦЗ та тиждень безпеки життєдіяльності дитини, ігри-тренування з евакуації дітей на вулицю та до сховища у підвальному приміщенні, серія відкритих показів занять з ОБЖ, лялькові вистави, лекційні та практичні заняття для педагогів, ділова гра «Хочеш бути здоровим – будь ним», онлайн консультації для батьків «Безпека дитини – важлива соціальна проблема сучасності».  В методичному кабінеті було створено посібник «Безпека життєдіяльності дітей», поновлено інструкції з Цивільного захисту та Охорони праці.

    Підвищенню педагогічної майстерності сприяли звіти на педгодинах вихователів по тамам самоосвіти та онлайн консультації педагогів на «Школі молодих батьків», а саме: «Адаптація дітей до умов ЗДО», «Гендерне виховання дітей», «33 способи як виховати хорошу дитину», «Граємось вдома» та ін.

На жаль карантинні обмеження, що діяли у закладі, унеможливили активну участь батьків у освітньому процесі. Однак батьки мали змогу долучитися до онлайн заходів.                                                                                                                Для забезпечення інформаційно-комунікаційної діяльності заклад обладнаний системою зовнішнього та внутрішнього телефонного зв’язку, системою INTERNET та безпровідного вільного Wi-Fi.                                           Для здійснення діловодства у закладі є достатня кількість комп’ютерної та оргтехніки.                                                                                                                Доступність дошкільної освіти кожному вихованцю дошкільного закладу в часи воєнного стану забезпечує дистанційне навчання дітей, та інформування батьків на сторінках сайту ЗДО №7 «БЕРІЗКА» та сторінках груп Viber спільноті, що систематично обновляются, у особистих блогах педагогів.                            На базі ЗДО було проведено засідання спільноти вихователів дітей раннього віку, за темою: «Діяльнісний підхід в реалізації освітнього напрямку «Мовлення дитини»», на якому вихователь Савченко В.В. провела відкритий показ заняття з використанням мнемотаблиць та мнемоквадратів «Курочка Ряба» та постійно діючий семінар вихователів старших груп ЗДО на тему: «Впровадження ідей освіти для сталого розвитку в ЗДО», на якому вихователь Чорна Н.М. провела відкритий показ заняття з ресурсозбереження «Врятуємо нашу планету». На ЗСВ молодших та середніх груп, на тему: «Патріотичне виховання починається з доброти», вихователь Руденко Ю.В. провела в онлайн режимі майстер-клас для педагогів «Чарівна сила оберегу». Такі здобутки сприяють створенню стійкого позитивного іміджу закладу.

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ В  ЗДО №7 «БЕРІЗКА»

Відповідно до плану роботи ЗДО №7 «БЕРІЗКА»  на 2021-2022 навчальний рік у травні 2022 року було проведено моніторинг якості освіти з метою ефекти-вного відслідковування функціонування освітнього простору в закладі дошкі-льної освіти, виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти у закладі, динаміки її змін; встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, реалізації завдань Базового компоне-нту дошкільної освіти, оцінювання причин відхилень від цілей; розробка про-гнозу та пропозицій для забезпечення розвитку закладу освіти.

Моніторинг здійснювався за такими напрямками:

- Освітнє середовище закладу;

- Здобувачі дошкільної освіти;

- Фахова діяльність педагогічних працівників.

 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ

Результати моніторингу свідчать про наступне: у закладі створені безпечні, комфортні та доступні умови для перебування, розвитку, виховання та навчання дітей та праці. Територія дитячого садка огороджена, достатньо озеленена, обладнана розвивальними ігровими майданчиками з тіньовими навісами у кількості 6 штук, квітниками, городами та спортивним майданчиком для проведення ефективної освітньої діяльності. Прибирання території здійснюється вчасно та якісно.                                                                Проте потребує уваги додаткове та якісніше освітлення території в осінньо – зимовий час. Також є проблема у не зовсім рівному тротуарному покритті , яке частково зруйнуване поверхневим корінням дерев що росли на території закладу.Дерева зрізали і працюємо над можливістю покриття нового тротуару.У закладі створено умови для організації освітнього процесу, інтеграції та соціальної адаптації здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами. Територія, будівля та приміщення закладу мають належні умови, є безпечними та доступними.

 

ЗДОБУВАЧІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

У продовж 2021 - 2022 навчального року діяльність заклад спрямовувалася на реалізацію завдань державного стандарту та реалізацію освітньої програми: «Дитина»,З метою спрямування роботи колективу на результат було проведено підсумкову перевірку, яка  вивчала рівень методичної  готовності вихователів до навчального року (вересень); у вересні було перевірено умови безпеки життєдіяльності дітей у розвивальних предметно-ігрових середовищах закладу. Також було проведено тематичні перевірки, які  вивчали рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок дітей (січень) та стан розвитку трудової діяльності дітей дошкільного віку (лютий), моніторинг стану розвитку еколого-валеологічного виховання дітей дошкільного віку (листопад).

   Виходячи з результатів моніторингу, можна зробити висновок, що діти жили та діяли на рівні оптимальних вікових та індивідуальних можливостей, простежується позитивна динаміка змін щодо підвищення рівня знань, умінь та навичок дітей, які постійно відвідують садочок,  що свідчить про систематичну роботу та ефективні індивідуальні підходи вихователів до кожного вихованця.

В результаті моніторингу з’ясовано, що вся освітня робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, програми «Дитина», листа Міністерства освіти і науки України №1/9-406 від 10.08.2021 р. «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році», та листа Міністерства освіти і науки України №19-344 від 07.07.2021 р. «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік», та інших документів в галузі дошкільної освіти.

Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах, свідчать про те, що робота ведеться на належному рівні. Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до інтересів та запитів дітей.

У всіх групах створене доцільне мобільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності дошкільнят, яке забезпечує різні види їх активності.

Протягом вересня та жовтня обстежено 102 дітей, що склало 90% від загального складу. У травні у ході дистанційної роботи було проведено підсуумковий моніторинг з 49%.

   На базі ЗДО було проведено засідання спільноти вихователів дітей раннього віку, за темою: «Діяльнісний підхід в реалізації освітнього напрямку «Мовлення дитини»», на якому вихователь Савченко В.В. провела відкритий показ заняття з використанням мнемотаблиць та мнемоквадратів «Курочка Ряба» та постійно діючий семінар вихователів старших груп ЗДО на тему: «Впровадження ідей освіти для сталого розвитку в ЗДО», на якому вихователь Чорна Н.М. провела відкритий показ заняття з ресурсозбереження «Врятуємо нашу планету». На ЗСВ молодших та середніх груп, на тему: «Патріотичне виховання починається з доброти», вихователь Руденко Ю.В. провела в онлайн режимі майстер-клас для педагогів «Чарівна сила оберегу».

Педагогічне обстеження проводилося педагогами враховуючи тимчасові припинення діяльності закладу через карантинні умови та оголошення військового стану в Україні, під час яких велась дистанційна робота,  виконані повністю. Винятком стали загальні батьківські збори, які проводились як групові зустрічі та бесіди директора з представниками батьківської ради  та моніторинг дітей в кінці навчального року, так як не з усіма родинами можна було зв’язатись онлайн,  що унеможливлює стовідсотковий аналіз вмінь та навичок дітей. Проаналізувати вкінці навчального  року дистанційно вдалося лише 49% дітей: 9 дітей молодшої групи, 8 дітей різновікової групи, 10 дітей середньої групи, 14 дітей старшої групи.

Дані результати націлюють педагогів на систематичну та цілеспрямовану роботу з вихованцями з усіх напрямів шляхом використання індивідуальної роботи, освітніх інноваційних технологій. Проведення моніторингового дослідження дало змогу педагогам відстежити динаміку розвитку особисто-сті дошкільника, встановити загальну картину розвиненості своїх вихованців, що дозволить педагогам більш плідно і ефективно працювати над проблема-ми виявленими в ході вивчення.

В ході моніторингового дослідження було проведено ряд заходів по роботі з педагогічним персоналом, а саме: вивчення діяльності педагогів, ефективність планування діяльності та якість організації освітнього процесу. Та встановлено, що педагогічні працівники планують свою діяльність,

аналізують її результативність, застосовують сучасні програми, інноваційні технології та методики в освітньому процесі, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями.

Не аби яка увага відводиться підвищенню професійного розвитку педагога. Педагогічний колектив закладу переважно молодий та компетентний уміє мобілізувати свої знання, уміння та досвід в певній ситуації. Постійно підвищують свою професійну компетентність у різний спосіб: відвідують

семінари, майстер класи, активно переглядають вебінари відомих науковців та практиків.

Методичну допомогу педагогічним працівникам та поширення серед батьків психологопедагогічних знань щодо забезпечення цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок надає вихователь – методист Н.Груша.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ВИХОВАНЦІВ

ТА ПРАЦІВНИКІВ.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо –виховного процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ЗДО у 2021-2022 н.р. нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та

дорослого травматизму.

Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Не допускаються до роботи люди, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці. Травматичних та нещасних випадків за період роботи дошкільного закладу не було.

Організовано проводяться при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

На час воєнного стану у закладі обладнано відповідно до вимог укриття, з працівниками закладу додатково проведено інструктаж, щодо дій працівників при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації та доведено до відома працівників інструкцію «Порядок дій працівників у разі виникнення

сигналу повітряна тривога». Педагогічними працівниками проведено бесіди «Для чого необхідно спускатися в укриття», «Правила поведінки в укритті».

Створений профспілковий комітет бере участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охоро-ни праці. Він також здійснює суспільний контроль за охороною праці в особі своїх вибраних органів і представників.Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання закладу дошкільної освіти. Робота педагогічного колективу та всіх робітників ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. Тому робота нашого дошкільного закладу з профілактики дитячого травма-тизму має такі завдання:

• поліпшення якості освітньо– виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

• удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

• пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків.

Протипожежна безпека у закладі дошкільної освіти посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються у необхідній кількості вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО. У квітні 2022 року був проведений «Тиждень безпеки» он-лайн.По завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнили одержані знання у своїх творчих роботах (малюнки, вірші, творчі оповідання) які розмістили на сторінках груп у Фейсбук. Є у закладі сучасна автоматична протипожежна сигналізація, вона обслу-говується відповідними службами.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників.

Між адміністрацією і трудовим колективом закладу у цьому році складений Колективний договір.щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. В 2021-2022 навчальному році вчасно виплачувались заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років, усі працівни-ки ,без виключення, отримують матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки в повному обсязі. Виплачується індексація на заробітну плату щомісяця, до Дня дошкілля була виплачена премія усім членам нашого колективу.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ

На виконання вимог з фізичного виховання дітей дошкільного віку, робота велася в декількох напрямах відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та

професійно-технічних навчальних закладах України.

Вирішенню завдань фізичного розвитку дітей в дусі відповідального ставлення до власного здоров′я та профілактики захворюваності, сприяли:

• систематичне і своєчасне проводення медичних оглядів дітей згідно наказу МОЗ України „Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні” № 434 від 29.11.2002;

• систематичне медико-педагогічне вивчення організації освітньо-виховного процесу: здійснення постійного контролю адміністрації за дотриманням рухового режиму протягом дня та розподілом психофізичного навантаження на заняттях з фізкультури. Крім цього, у дошкільному закладі були розроблені і впроваджені в практику:

• здоров′язбережувальні технології (впровадження в оздоровчу роботу різних видів гімнастики; ігровий стретчинг);

• традиційні і нетрадиційні форми загартування.

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах карантинного режиму життя дошкільників.

Два рази на рік старшою медичною сестрою проводився аналіз стану захворюваності і здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометрич-ними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Організація харчування дітей в ЗДО здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24 березня 2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», Інструкції з організації харчування в ЗДО, затвердженої спіль-ним наказом МОН України та Міністерства освіти здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністер-ства освіти і науки, молоді та спорту №202/165 ( z0440-13 ) від 26.02.2013), згідно з затвердженим сезонним перспективним меню на 4 тижні.

В дошкільному закладі запроваджено систему НАССР, у відповідності з її вимогами, створювались сприятливі умови для організації безпечного, доцільного та якісного харчування. Аналіз виконання замовлень продуктів харчування засвідчує їх виконання в повному обсязі. За даними аналізу виконання грошових норм показники вартості харчування на одну дитину, відповідно до вимог, виконані в межах затвердженого фінансування, а саме: 32 грн. – діти 2- 4 років, 45 грн. –діти від 4-6 (7) років. А з 01.02.2022р. 40 грн. – діти 2- 4 років, 50 грн. –діти від 4-6 (7) років. Аналіз виконання натуральних норм засвідчив допустиме відхилення від норми і становить в середньо-му70%. Невиконання норм по окремих продуктах (овочі, фрукти, бобові, молочні продукти тощо) пов’язані зі значним здорожчанням продуктів харчування.

З боку завідувача та медичногї сестри протягом року здійснювався систе-матичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухарі суворо дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами. З боку вихо-вателів ведеться контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Слід зазначити, що залишаються батьки, які не завжди володіють повною інформацією щодо організації харчування дітей, або ж не хочуть вникати у сутність дитячого харчування, керуються власними уявленнями та смаками, а іноді і лише бажаннями та вподобаннями дітей, а не раціональністю. Це не сприяє формуванню культури харчування дітей, яку ми намагаємося виховати у вихованців, а навпаки вносить дисбаланс у таку роботу. Тому вважаємо необхідним більше уваги приділяти питанню донесення інформації до батьків різними способами, а саме: через інформаційні стенди, сайт, батьківські збори, шляхом проведення індивідуальної роботи, особливо звернути увагу на ту категорію батьків, які не відвідують батьківські

збори, інші заходи є пасивними до подій, які відбуваються в ЗДО.

 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗДО, ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ДЖЕРЕЛ

ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ.

Упродовж навчального року поповнення матеріально-технічної бази здійснювалося за кошти бюджету та у вигляді благодійної допомоги. Відповідно до поданого у вересні 2021 року бюджетного

запиту було виділені кошти на покриття витрат:

-капітальні видатки ;

- на енергоносії (електроенергія, вода, теплоенергія) 991877 грн.;

- заробітну плату працівників на 3 661 500 грн.;

- придбання продуктів харчування для дітей 515 132 грн.;

- окремі позиції по забезпеченню пожежного захисту (встановлення та обслуговування пожежної сигналізації 146 720 грн.;

- вогнезахистна обробка дерев’яних поверхонь на суму 28935 грн. ;

- перезарядка вогнегасників, доукомплектування пожежного щита)3100 грн.;

- калібрування вимірювальних приладів та обслуговування системи тепломережі;

- камерне знезараження м’якого інвентарю, дератизацію та дизенсекцію 4600 грн.;

- придбання металопрфілю і труб профілю для накриття чотирьох козирків на суму 48 600грн.;

- було придбано 40 нових подушок на 4000 грн. ;

- також придбано 35 шт. дитячих стільців на суму 11900грн. , та 75 шт. стільців на суму 23100 грн. ;

- закуплено посуду на 6644 грн. ;

- канцтоварів на 12 200 грн. ;

- ремонт асфальтування двох майданчиків та бетонування одного майданчика склало 23 935 грн. ;

- періодичні видання для фахівців на 5152 грн. ;

100% заклад забезпечувався дезинфікуючими засобами, паперовими рушниками та милом для миття рук дітьми на 23284 грн.

На жаль, як і у попередні роки зовсім не передбачені у кошторисі витрати на іграшки, дидактичні та методичні посібники для освітнього процесу, заміна та ремонт ігрового обладнання на майданчиках, на витратні матеріали для проведення ремонтних робіт; технічне обслуговування та ремонт технологічного обладнання груп, пральні, харчоблоку.

Та все ж, для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється. За ініціативою батьківської громади, та в зв'язку з недостатнім фінансуванням закладу, упродовж 2021-22 навчального року, було проведено певну роботу у господарсько-побутовій сфері та навчально - методичному забезпеченні закладу та груп.

Допомогу батьки надавали послугами, матеріалами, обладнанням, іграшками тощо.

А саме в 2021-22 н.р. у якості благодійної допомоги:

1.Сім’я Марчуків придбала і встановила :

- гумове покриття майданчику на  87 200 грн.,

- дитячий ігровий комплекс  79 000 грн.

- каруселі  кількості 6 шт. та гойдалка в сумі 68 000 грн.:

- поточний ремонт ігрового обладнання на майданчиках

2.До дня Св’ятого Миколая сім’я Марчуків привітала всіх 120 дітей закладу, та членів колективу 36 чоловік подарунковими наборами шоколадних цукерок.

3.Значна кількість батьків долучилась до озеленення території, облаштування клумб.

4.Центр надання гуманітарної допомоги ГМР надіслав гуманітарну допомогу ковдри «UNHCR» у кількості 100 шт.

5.Управлінням спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької  обл.надійшло безоплатно передане майно , а саме

- пральна машина Indesit зазначена вартість якої 10 202 грн. ;

-  сушильна машина Samsung зазначена вартість якої 16 901 грн.

Матеріальні цінності передані батьками та іншими спонсорами оприбутковані на баланс садочка.

Про використання благодійної допомоги у групах перед громадами відзвітували голови батьківських осередків груп. Інформація про використання бюджетних та позабюджетних коштів та наданої благодійної допомоги розміщувалася на сайті закладу у розділі «Прозорість та інформаційна відкритість закладу»

Щодо підготовки дошкільного закладу до роботи у новому навчальному році та у зимових умовах, необхідно здійснити перевірку опалювальної системи, провести ревізію обладнання в групах, технічне обслуговування бойлерів.

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р.; Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»; Інструкції з контролю за зверненнями громадян, затвердженої постановою КМ України від 14.04.1997 № 348, в ЗДО №7 регулярно велись журнали обліку особи-стого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.

За минулий 2020-2021 навчальний рік кількість письмових звернень склала 33 із них 6 -працевлаштування, 27 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 0 - щодо скарг та пропозицій по покращенню роботи дошкільного закладу. Порушені питання розглянуті, прийняті відповідні міри,надані відповіді.

  Вважаю, що колектив закладу працює з розумінням свого морального обо-в’язку перед прийдешнім, живе в атмосфері постійного пошуку нового, кра-щого, досконалішого духовно-творчого єднання педагогів, вихованців та їх батьків, а я, як керівник закладу –– допомагаю їм в усьому.

  Усе чого ми досягаємо можливе лише за активної участі усіх, згуртованого колективу, свідомої батьківської громади, допитливих дітей. Саме іскри незгасимої жаги нових відкриттів у їх очах спонукають нас до подальшого пошуку ефективних шляхів сучасної європейської освіти.

   Дякую Вам за небайдужість, та сподіваюсь на подальшу активну співпрацю заради щасливого дитинства наших малят.

З повагою директор ЗДО №7 «Берізка»  Лариса Голотюк .

 

 

Річний звіт 2021 рік

Логін: *

Пароль: *