ЗДО №7 "Берізка"
Вінницька область, Гайсинський район

Варіативна складова програми "Дитина" — "TIP-TOP ENGLISH"

   

  Керівник гуртка  Червінко Т. А.

   Пояснювальна записка

      Основні засади запропонованої  програми визначаються сучасними тенденціями освітнього простору Європейського Союзу щодо раннього навчання іноземних мов. Цільовою аудиторією представленої програми є діти середнього та старшого дошільного віку. Дошкільний вік є сензитивним для вивчення іноземної мови, що зумовлено активним розвитком мисле-мовленнєвих процесів , процесом формування мовленнєвого апарату дітей, їхньою відкритісю до спілкування та природною допитливістю. Таким чином, особливістю програми є її орієнтація на розвиток комунікативних та творчих здібностей дошкільника, а також його соціалізацію, зокрема вміння спілкуватися з дорослими та однолітками у різних життєвих ситуаціях.  

      У змісті програми " TIP-TOP ENGLISH" реалізовано принцип наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти . Програмні результати навчання узгоджені за змістом програми з Іноземної мови для початкової школи.

Актуальність програми - знання іноземних мов є невід'ємною потребою в сучасному світі. У зв'язку з цим виникає актуальність навчання мовам вже в дошкільному віці.

     Головними принципами програми є:

 • відповідність завданням освіти і виховання дітей дошкільного віку, насамперед збереження їх  фізичного і психічного здоров’я, послідовної гуманізації, демократизації та гуманітаризації освітньо-виховного процесу;
 • відповідність навчального матеріалу рівню анатомо-фізіологічного, психічного та інтелектуального розвитку дітей;
 • врахування рівня знання рідної мови і мовленнєвого розвитку дітей;
 • врахування пропедевтичного, підготовчого характеру вивчення іноземної мови у дошкільному навчальному закладі;
 • забезпечення ігрового характеру навчальної діяльності дітей під час навчання;
 • взаємопов’язане  (інтегроване) навчання видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння) та мовної підготовки, (фонетика, лексика, граматика);
 • інтеграція змісту і технології навчання

   Головна мета:навчання іноземної мови у позашкільному навчальному закладі – формування в вихованців комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з їх віковими можливостями.

     Раннє навчання англійської мови -  це не вузько спрямована підготовка до іншомовного спілкування, не муштра методами імітації дітей, які віковим розвитком ще не підготовлені до довільного запам’ятовування незрозумілих слів, фраз та кліше. Навчання дошкільників англійської мови -  це передовсім система певним чином організованої педагогом цільової ігрової діяльності, що сприяє розвиткові і вихованню дитини, реалізації нею у процесі такої діяльності нагромадженого досвіду і сформованих якостей для засвоєння мінімізованого обсягу англомовних знань та вмінь. Тобто мета дошкільного навчання передбачає реалізацію виховних, розвивальних, освітніх та практичних цілей.

     Визначення мети навчання дошкільників англійської мови має для практики неформальне значення.

     Розвивальна, виховна, освітня цілі навчання набувають пріоритетного значення порівняно з практичною ціллю, а не навпаки. Процес навчання англійської мови має бути засобом соціалізації дитини, допомагати розкрити її особистий потенціал з урахуванням індивідуальних особливостей.

  Завдання (1-й рік навчання):

 • формувати первинні навички діалогічної і монологічної вимови англійською мовою;
 • розвивати мовленнєвий слух, пам'ять, увагу, мислення;
 • виховувати інтерес і повагу до культури інших народів;
 • викликати у дітей інтерес до вивчення англійської мови і підтримувати цей інтерес впродовж усього періоду навчання ;
 • цілеспрямовано навчати спілкування англійською мовою у межах комунікативного мінімуму, що пов'язаний зі світом дитинства;
 • залучати мовленнєвий досвід дітей спілкування рідною мовою для перенесення на спілкування англійською і навпаки;

      Завдання (2-й рік навчання):

 • збагачувати словниковий запас, розвивати навички діалогічної і монологічної вимови англійською мовою;
 • розвивати мислення та творчость;
 • виховувати інтерес і повагу до традицій і звичаїв інших народів на основі казок, потішок, приказок тощо;
 • актуалізувати у процесі навчання позитивні риси характеру, формувати новоутворення культури спілкування, прояви загальнолюдських моральних якостей;
 • ознайомлювати дітей з елементами соціокультури Великої Британії та США;
 • формувати ставлення до довкілля, що передбачає відкритість, толерантність, повагу до інших народів, виключає забобони, стереотипи, дискримінацію.

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *